Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

O očkovacej látkeO očkovacej látkeO očkovacej látke APEXXNARMechanizmus účinkuOdporúčania k očkovaniu Klinický programKlinický programPrehľad klinických štúdií očkovacej látky APEXXNARNežiaduce účinky zistené v klinickej štúdii očkovacej látky APEXXNAR Pneumokokové ochoreniaPneumokokové ochoreniaRiziko ochoreniaPokrytie sérotypov Dávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie a spôsob podávania APEXXNAR
Očkovacia látka APEXXNAR
bola hodnotená z hľadiska bezpečnosti a imunogenity 
v rámci rôznorodej populácie
u 6 000 dospelých osôb.1-4
Sledované u dospelých, v minulosti očkovaných pneumokokovou vakcínou, ako aj u populácie bez histórie pneumokokového očkovania.1Každé skúšanie zahŕňalo účastníkov, ktorí boli zdraví alebo imunokompetentní so stabilnými primárnymi ochoreniami.1Osoby v minulosti neočkované1Dizajn štúdie: osoby staršie ako 18 rokov, dosiaľ neočkované pneumokokovou očkovacou látkou  Výsledky štúdie1

Preukázaná non-inferiorita v rámci imunogenity* v porovnaní s očkovacou látkou Prevenar 13 (pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína [13-valentná, adsorbovaná]) a PPSV23 u väčšiny spoločných sérotypov.1

Za non-inferioritu pre určitý sérotyp se považuje stav, ak dolná hranica 2-stranného 95 % IS pre pomer GMT (APEXXNAR/Prevenar 13; APEXXNAR/PPSV23) bola pre daný sérotyp vyššia ako 0,5.

Imunogenita u 20 sérotypov v očkovacej látke APEXXNAR bola meraná u účastníkov vo veku 60 rokov a starších, ktorí doteraz neboli očkovaní proti pneumokokovým ochoreniam.

Osoby v minulosti neočkované1Dizajn štúdie: osoby staršie ako 65 rokov, predtým očkované pneumokokovou očkovacou látkou Výsledky štúdie1

Všetci účastníci kohorty boli v minulosti očkovaní PPSV23 alebo Prevenar 13 alebo Prevenar 13 a následne PPSV23.

V každej kohorte bola podaná jedna dávka očkovacej látky APEXXNAR, pričom sa preukázalo, že je veľmi dobre tolerovaná a imunogénna, bez ohľadu na prípadné predošlé očkovanie proti pneumokokovým ochoreniam.

OPA GMT u účastníkov, ktorí boli očkovaní PPSV23 ≥1 až ≤5 rokov pred zaradením do štúdie, bolo nižšie než u účastníkov:

  • ktorí boli očkovaní očkovacou látkou Prevenar 13 minimálne 6 mesiacov pred zaradením do štúdie,
  • a než u účastníkov, ktorí boli očkovaní očkovacou látkou Prevenar 13 a následne PPSV23 s poslednou dávkou PPSV23 minimálne 1 rok predtým.


V tejto randomizovanej otvorenej klinickej štúdii bola zisťovaná imunitná odpoveď na očkovaciu látku APEXXNAR u osôb starších ako 65 rokov, ktoré boli predtým očkované PPSV23, Prevenar 13 alebo Prevenar 13 a následne PPSV23.

IS = interval spoľahlivosti; GMT = geometrický priemer titrov; IPO = invazívne pneumokokové ochorenia; OPA = opsonofagocytózna aktivita; PCV13 = pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-valentná, adsorbovaná); PPSV23 = pneumokoková polysacharidová očkovacia látka (23-valentná).
Referencie: 1. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku Apexxnar. 2. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/study/NCT03760146. Navštívené: marec 2024. 3. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of 3 lots of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03828617. Navštívené: marec 2024. 4. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal vaccine in adults 65 years of age or older with prior pneumococcal vaccination. Dostupné na: ttps://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03835975. Navštívené: marec 2024. 5. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku Prevenar 13. 6. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014 May 27;1(1):ofu024. doi: 10.1093/ofid/ofu024.
Klinický program Prečo je pneumokokové očkovanie dôležité

APEXXNAR pomáha chrániť dospelých pacientov pred pneumokokovými ochoreniami.1

Príznaky ochoreniaLoading
Profily pacientov

Pozrite si, prečo sú niektorí dospelí pacienti vo zvýšenom riziku pneumokokového ochorenia.6

Viac informáciíLoading
Dátum vypracovania: marec 2024, PP-PNR-SVK-0077

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: November 2023
PP-UNP-SVK-0057

PP-UNP-SVK-0057
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE





Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​