Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

  Naše produkty

  Naše produkty

  ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

  Terapeutické oblasti

  Materiály & Mediálne centrum

  Kontakt

  Podmienky používaniaPODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY

  Túto internetovú stránku vám prináša spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, so sídlom Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg, prostredníctvom Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, so sídlom Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO: 35 885 696 (ďalej ako „spoločnosť Pfizer“), ktorá je jej prevádzkovateľom a vlastníkom. Práva a povinnosti spoločnosti Pfizer a používateľov pri používaní internetovej stránky sa riadia platnými právnymi predpismi a týmito podmienkami používania internetovej stránky (ďalej len „Podmienky používania“).

  Prosím, pozorne si prečítajte tieto Podmienky používania pred vstupom na túto internetovú stránku alebo pred jej použitím. Vstupom a používaním tejto internetovej stránky potvrdzujete, že ste čítali, pochopili a súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s Podmienkami používania, nesmiete vstupovať na túto internetovú stránku, ani ju používať. Berte, prosím, na vedomie, že Pfizer je oprávnený meniť tieto Podmienky používania. Prosíme vás preto, aby ste Podmienky používania pravidelne kontrolovali, pretože prípadné zmeny nadobúdajú účinnosť momentom ich uverejnenia na tejto internetovej stránke.

  Používanie internetovej stránky. Ako používateľ súhlasíte, že sa pri používaní tejto internetovej stránky budete riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, budete vždy konať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito Podmienkami používania a nebudete nijako poškodzovať dobré meno a práva spoločnosti Pfizer ani ostatných používateľov. Ako používateľ súhlasíte, že nebudete najmä:

  • používať internetovú stránku v rozpore s právami duševného vlastníctva,
  • zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Pfizer do obsahu internetovej stránky,
  • zasahovať akýmkoľvek spôsobom do bezpečnosti internetovej stránky,
  • zasahovať iným používateľom do používania internetovej stránky,
  • rozosielať nevyžiadané správy (spamy) a reťazové správy,
  • šíriť na tejto internetovej stránky správy či materiály porušujúce právne predpisy, dobré mravy, prípadne ohrozujúce verejný poriadok.

  Obsah internetovej stránky. Súhlasíte, že prístup na túto internetovú stránku a jej používanie a využívanie jej obsahu je na vaše vlastné riziko a zodpovednosť. Spoločnosť Pfizer môže pridávať, meniť alebo mazať obsah z tejto internetovej stránky kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Spoločnosť Pfizer vyvíja primerané úsilie na zaradenie presných a aktuálnych informácií na túto internetovú stránku, neposkytuje však žiadne záruky, pokiaľ ide o jej presnosť, aktuálnosť, kvalitu, úplnosť alebo vhodnosť jej obsahu na akýkoľvek účel. Spoločnosť Pfizer ani  spoločnosti z celosvetovej skupiny Pfizer ani iná strana zapojená do tvorby, produkcie alebo poskytovania tejto internetovej stránky nie je zodpovedná za ujmu akejkoľvek povahy vyplývajúcu zo spoľahnutia sa na informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke, prístupu na ňu, jej používania alebo neschopnosti používať ju alebo z dôvodu chýb alebo nedostatkov v jej obsahu. Za ujmu sa pre tieto účely považuje predovšetkým, avšak nielen, strata, poškodenie alebo náklady spôsobené vírusmi, ktoré napadli váš počítač, iné zariadenie, softvér alebo dáta.

  Medicínske informácie. Táto internetová stránka môže obsahovať informácie týkajúce sa rôznych zdravotných stavov a ich liečby. Tieto informácie sú poskytnuté s cieľom všeobecne informovať, a neslúžia ako náhrada za rady poskytnuté lekárom, lekárnikom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym odborníkom. Nemali by ste používať informácie na tejto internetovej stránke na diagnostikovanie zdravotného problému alebo choroby. Problém vždy konzultujte s lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym odborníkom. Spoločnosť Pfizer nezodpovedá za správnosť a úplnosť týchto medicínskych informácií a nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví prípadne vzniknutú spoľahnutím sa na tieto informácie, ich použitím či postupom v súlade s týmito informáciami.

  Ochrana súkromia. Spoločnosť Pfizer rešpektuje súkromie používateľov internetovej stránky. Pozrite si, prosím, naše Pravidlá ochrany súkromia, v ktorých sú objasnené práva používateľov a pravidlá a podmienky, podľa ktorých môže spoločnosť Pfizer používať osobné údaje (vrátane používania cookies), ktoré sú prípadne poskytované prostredníctvom tejto internetovej stránky.

  Prepojenia na internetové stránky tretích osôb. Táto internetová stránka môže obsahovať prepojenia alebo odkazy na iné internetové stránky vlastnené a spravované tretími osobami, nad ktorými nemá spoločnosť Pfizer kontrolu, a ktoré vám umožnia opustiť túto internetovú stránku (tzv. hypertextové odkazy). Zaradenie prepojenia na internetové stránky tretej osoby neznamená schválenie ani odporúčanie takýchto internetových stránok tretej osoby či ich obsahu spoločnosťou Pfizer. Pfizer vám iba uľahčuje pohyb po internete. Podobne sa môže na túto internetovú stránku vstupovať cez prepojenia z internetových stránok tretích osôb, nad ktorými Pfizer nemá kontrolu. Takéto prepojenie je možné, iba ak bude učinené na úvodnú stránku tejto internetovej stránky. Akákoľvek výnimka z týchto zákazov je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Pfizer. Prosím, berte na vedomie, že presun na internetové stránky tretích osôb činíte na vlastné nebezpečenstvo a tento presun sa riadi podmienkami používania týchto stránok tretích osôb. Ďalej, prosím, berte na vedomie, že spoločnosť Pfizer neschvaľuje ani neskúma žiadne z internetových stránok tretích osôb, nenesie preto zodpovednosť pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť, kvalitu, úplnosť alebo vhodnosť na akýkoľvek účel v súvislosti s informáciami obsiahnutými na takých internetových stránkach a nenesie právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na týchto internetových stránkach alebo ich prostredníctvom mohlo dôjsť. 

  Práva duševného vlastníctva. Táto internetová stránka je podľa zákona č. 121/2000 Z. z., autorský zákon, predmetom autorskoprávnej ochrany. Spoločnosti Pfizer  patria všetky autorské práva k vlastnému obsahu, ktorý umiestňuje na tejto internetovej stránke, vrátane (ale nie iba) textu, designu internetovej stránky, obrázkov a multimediálnych súborov. Obsah tejto internetovej stránky sa môže kopírovať len na nekomerčné účely jednotlivca so zachovaním všetkých autorských práv spoločnosti Pfizer. S výnimkou toho nesmiete kopírovať, zobrazovať, sťahovať, distribuovať, upravovať, reprodukovať, ďalej uverejňovať ani ďalej vysielať žiadne informácie, text ani dokumenty obsiahnuté na tejto internetovej stránke ani žiadnu ich časť na elektronickom médiu ani na papieri, ani vytvárať odvodené dielo na nej založené, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Pfizer. Okrem toho, názov a ochranná známka (logo) Pfizer sú registrované ochranné známky a nesmú sa používať bez písomného povolenia spoločnosti Pfizer. Zneužitie ochranných známok Pfizer alebo iných materiálov je zakázané a môže byť porušením zákona o ochranných známkach v súvislosti s ďalšími zákonmi.

  Záverečné ustanovenia. V rozsahu, v ktorom sú ustanovenia týchto Podmienok používania nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, sa také ustanovenia oddelia bez vplyvu na vynútiteľnosť ostávajúcich ustanovení. Používanie internetovej stránky sa riadi vo všetkých ohľadoch slovenskými právnymi predpismi bez ohľadu na voľbu práva. Týmto súhlasíte, že všetky spory či súdne konania priamo alebo nepriamo vyplývajúce alebo sa týkajúce tejto internetovej stránky, budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

  Spoločnosť Pfizer sa nevzdáva ani nijak neobmedzuje žiadne zo svojich práv vyplývajúcich z vlastníctva tejto internetovej stránky, jej obsahu a jej šírenia, ktoré nie sú v týchto Podmienkach používania výslovne uvedené. Všetky tieto práva môže spoločnosť Pfizer riadne vykonávať a uplatňovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

  Dátum prípravy: November 2023, PP-UNP-SVK-0057

  Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

  PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

  Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

  Prihlásiť sa

  RegistrovaťÚčetOdhlásiť

  © 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

  Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

   

  Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

  Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

   

  Dátum prípravy: November 2023
  PP-UNP-SVK-0057

  PP-UNP-SVK-0057
  Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

  Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

  Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


  Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

  Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

  PP-UNP-SVK-0024

  Áno Nie
  Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

  Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

  Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
  You are now leaving PfizerPro
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

  Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
  business which it has provided or reviewed.

  PP-PFE-GBR-3859. November 2021
  ​​​​​​​