Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

O očkovacej látkeO očkovacej látkeO očkovacej látke APEXXNARMechanizmus účinkuOdporúčania k očkovaniu Klinický programKlinický programPrehľad klinických štúdií očkovacej látky APEXXNARNežiaduce účinky zistené v klinickej štúdii očkovacej látky APEXXNAR Pneumokokové ochoreniaPneumokokové ochoreniaRiziko ochoreniaPokrytie sérotypov Dávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie a spôsob podávania APEXXNAR
Dávkovanie a spôsob podávania1
  • Uchovávajte v chladničke (2°C - 8°C). Naplnené injekčné striekačky sa majú uchovávať v chladničke vo vodorovnej polohe, aby sa minimalizoval čas resuspendovania.
  • Balené ako 1 jednodávková naplnená injekčná striekačka so samostatnou ihlou.
Spôsob podávania

Len na intramuskulárne použitie.

Jedna dávka (0,5 ml) APEXXNAR sa má podať intramuskulárne, prednostne do deltoidného svalu, pričom sa musí dbať na to, aby sa injekcia nepodala do nervov a ciev, alebo do ich blízkosti.

Dávkovanie

Osoby vo veku 18 rokov a starší

APEXXNAR sa má podať ako 1 dávka u osôb vo veku 18 rokov a starších. Potreba preočkovania ďalšou dávkou APEXXNAR nebola stanovená. 
 

Pre APEXXNAR nie sú k dispozícii žiadne údaje o následnom očkovaní inými pneumokokovými očkovacími látkami alebo posilňovacou dávkou. Na základe klinických skúseností s Prevenar 13 (pneumokokovou konjugovanou očkovacou látkou zloženou z 13 polysacharidových konjugátov, ktoré sú obsiahnuté aj v APEXXNAR), ak sa považuje použitie 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej očkovacie látky (Pneumovax 23 [PPSV23]) za vhodné, APEXXNAR sa má podať ako prvý.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť APEXXNAR u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Osobitné populácie

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o Apexxnare pre osobitné populácie.

Sú k dispozícii obmedzené skúsenosti z klinických skúšaní s Prevenar 13 (pneumokokovou konjugovanou očkovacou látkou zloženou z 13 polysacharidových konjugátov, ktoré sú obsiahnuté aj v APEXXNAR) u dospelých s vyšším rizikom pneumokokovej infekcie, buď u imunokompromitovaných osôb alebo u osôb po transplantácii kostnej drene.


Na základe týchto údajov sa odporúča nasledujúce dávkovanie pre Prevenar 13:

  • Osobám s vyšším rizikom pneumokokovej infekcie (napr. osobám s kosáčikovou anémiou alebo infekciou HIV) vrátané tých, ktoré boli predtým očkované 1 alebo viacerými dávkami PPSV23, sa odporúčalo, aby dostali aspoň 1 dávku Prevenar 13.
  • U osôb s transplantovanými hematopoetickými kmeňovými bunkami (Hematopoietic Stem Cell Transplant; HSCT) odporúčaná imunizačná séria s Prevenar 13 pozostávala zo 4 dávok, každá po 0,5 ml. Základná séria pozostávala z 3 dávok, pričom prvá dávka sa podávala 3 až 6 mesiacov po HSCT a medzi dávkami bol odstup najmenej 1 mesiac. Posilňovacia dávka sa odporúčala 6 mesiacov po tretej dávke.
Príprava na podanie

APEXXNAR sa nesmie miešať so žiadnymi inými očkovacia látkami/ liekmi v rovnakej injekčnej striekačke.

1. krok: Resuspendovanie očkovacej látky

Naplnenú injekčnú striekačku držte vodorovne medzi palcom a ukazovákom a silne ju pretrepávajte, kým nie je obsah injekčnej striekačky vo forme homogénnej bielej suspenzie. Ak sa očkovacia látka nedá resuspendovať, nepoužívajte ju.

2. krok: Vizuálna kontrola

Pred podaním očkovaciu látku vizuálne skontrolujte, či neobsahuje veľké častice, a či sa nezmenila jej farba. Ak spozorujete veľké častice alebo zmenu farby, očkovaciu látku nepoužívajte. Ak očkovacia látka nie je vo forme homogénnej bielej suspenzie, opakujte 1. a 2. krok.

3. krok: Odstráňte uzáver injekčnej striekačky

Odstráňte uzáver injekčnej striekačky z adaptéra typu Luer lock tak, že budete držať adaptér typu Luer Lock a zároveň pomaly otáčať uzáverom proti smeru hodinových ručičiek.

Poznámka: Pri odstraňovaní uzáveru injekčnej striekačky sa musí starostlivo dbať na to, aby nedošlo k stlačeniu vysunutého piestu.

4. krok: Pripojte sterilnú ihlu

Na naplnenú injekčnú striekačku pripojte ihlu vhodnú na intramuskulárne podávanie tak, že budete držať adaptér typu Luer lock a zároveň budete ihlou otáčať v smere hodinových ručičiek.

Spôsob a cesta podávania

Len na intramuskulárne použitie.
Pred použitím dobre pretrepte.
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Špeciálne upozornenia na uchovávanie
  • Uchovávajte v chladničke (2 až 8 °C).
  • Naplnené injekčné striekačky sa majú uchovávať v chladničke vo vodorovnej polohe, aby sa minimalizoval čas resuspendovania.
  • Neuchovávajte v mrazničke. Ak bola očkovacia látka zmrazená, zlikvidujte ju.
  • Z mikrobiologického hľadiska sa má očkovacia látka použiť okamžite potom, ako sa vyberie z chladničky.
  • Z údajov o stabilite vyplýva, že očkovacia látka je stabilná 96 hodín, keď sa uchováva pri teplotách od 8 °C do 25 °C, alebo 72 hodín, keď sa uchováva pri teplotách od 0 °C do 2 °C. Po uplynutí týchto časových období sa APEXXNAR musí použiť alebo zlikvidovať. Tieto údaje sú určené ako návod pre zdravotníckych pracovníkov len pre prípad dočasnej teplotnej odchýlky.
  • Čas použiteľnosti očkovacej látky APEXXNAR je 24 mesiacov.
Pokyny Prečítajte si odporúčaniaLoading
Dátum vypracovania: marec 2024, PP-PNR-SVK-0077

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: November 2023
PP-UNP-SVK-0057

PP-UNP-SVK-0057
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​