Skip directly to content

Xeljanz v monoterapii pri liečbe pacientov s RA

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

Pri našom nedávnom stretnutí sme sa rozprávali o pacientoch so stredne ťažkou až ťažkou RA, u ktorých sa vyvinula intolerancia na MTX a požiadali ste ma o doplnenie ďalších informácií.

Podľa publikovaných zistení ukončí liečbu MTX každý tretí pacient s RA, pričom u 77 % z nich sú dôvodom vedľajšie účinky.†,6 Pre týchto pacientov môže byť lepšou možnosťou liečba v monoterapii.

V klinickej štúdii ORAL Solo boli po 3 mesiacoch dosiahnuté koprimárne cieľové ukazovatele ACR20 a HAQ-DI, ale nie remisia podľa DAS28-4[FW].3 XELJANZ v monoterapii preukázal v liečbe pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou RA nielen rýchle a významné zlepšenie prejavov a príznakov3, ale aj rýchlu a pretrvávajúcu úľavu od bolesti.4

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115
page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

 

 

 

 

 

 

 

* Rýchly nástup účinku do 2 týždňov a pretrvávajúca účinnosť až 8 rokov.3,5
† Údaje z veľkej kohorty zo Spojeného kráľovstva.
‡ XELJANZ sa môže podávať v monoterapii v prípade intolerancie na MTX alebo v prípade, že nie je vhodné pokračovať v liečbe MTX.
§ Podiel odpovedí ACR20 po 3 mesiacoch bol koprimárnym cieľovým ukazovateľom.
# Hodnotenie bolesti pacientom na základe 100 mm vizuálnej analógovej škály (VAS).
** Ak sú prítomné faktory nepriaznivej prognózy, sú odporučené bDMARDs alebo inhibítory JAK.
ACR – Americké kolégium reumatológie, bDMARDs – biologické chorobu modifikujúce antireumatické lieky, csDMARD – konvenčný syntetický chorobu modifikujúci antireumatický liek, DAS28-4[FW] – skóre aktivity ochorenia hodnotenej v 28 kĺboch vypočítané s použitím hodnoty FW, DMARD – chorobu modifikujúci antireumatický liek, FW – rýchlosť sedimentácie erytrocytov, EULAR – Európska liga proti reumatizmu, HAQ-Dl – index postihnutia podľa dotazníka na hodnotenie poškodenia kĺbovej funkcie, JAK – Janusova kináza, MTX – metotrexát, RA – reumatoidná artritída.


Literatúra
1. van Vollenhoven R. F. et al. N Engl J Med 2012; 367: 508 – 519.
2. van der Heijde D. et al. Arthritis Rheum 2013; 65: 559 – 570.
3. Fleischmann R. et al. N Engl J Med 2012; 367: 495 – 507.
4. Strand V. et al. Arthritis Res Ther 2015; 17: 307 – 318.
5. Wollenhaupt J. et al. Arthritis Res Ther. 2019 Apr 5;21(1):89
6. Nikiphorou E. et al.Clin Rheumatol 2014; 33: 609 – 614.
7. Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2020;0:1–15. doi:10.1136/annrheumdis-2019-216655.

Upozornenie
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Pred predpísaním lieku sa prosím zoznámte s úplnou informáciou o lieku.
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie.

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku Xeljanz

 

PP-XER-SVK-0014 Schválené: apríl 2020

Pre ďalšie informácie kliknite na Pfizer HCP portal (www.pfizerpro.sk). Hlásenie nežiaducich udalostí: Ak chcete hlásiť 
nežiaducu udalosť organizačnej zložke Pfizer Luxembourg SARL, o.z., prosím píšte na emailovú adresu:
SVK.AEReporting@pfizer.com. Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce udalosti
pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. Informácie o produktoch uvedených na
webovej stránke www.pfizer.sk sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky. Produkty môžu mať v rôznych krajinách
rôzne názvy.

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115