Skip directly to content

Xeljanz v kombinovanej terapii s MTX

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

Pri našom nedávnom stretnutí sme sa rozprávali o liečbe pacientov s RA, ktorí nedosiahli dostatočnú odpoveď alebo majú intoleranciu na liečbu csDMARD, napríklad MTX. Ako sme sa dohodli, chcem sa s Vami podeliť o ďalšie informácie o liečbe týchto pacientov.

Iste dobre viete, že zlyhanie csDMARD je v prvých rokoch liečby časté.6, 7 Prejavy a príznaky u pacientov s aktívnou stredne ťažkou až ťažkou RA môžete teraz pozitívne ovplyvniť liekom XELJANZ, ako preukázali klinické štúdie ORAL Strategy†8 aj ORAL Standard1.

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115
page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115
page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

 

* Rýchly nástup účinku do 2 týždňov a pretrvávajúca účinnosť až 8 rokov.3, 5
† Dizajn klinickej štúdie: na preukázanie non-inferiority
‡ Primárny cieľový ukazovateľ.
§ Zmena LSM HAQ-DI oproti východiskovému stavu bola sekundárnym cieľovým ukazovateľom.
# Sekundárny cieľový ukazovateľ.
** Zmena skóre HAQ-DI po 3 mesiacoch oproti východiskovej hodnote bola koprimárnym cieľovým ukazovateľom.
†† Ak sú prítomné faktory nepriaznivej prognózy, sú odporučené bDMARDs alebo inhibítory JAK.

ACR – Americké kolégium reumatológie, csDMARD – konvenčné syntetické chorobu modifikujúce antireumatické lieky, csDMARD – konvenčný syntetický chorobu modifikujúci antireumatický liek, EULAR – Európska liga proti reumatizmu, HAQ-Dl – index postihnutia podľa dotazníka na hodnotenie poškodenia kĺbovej funkcie zdravia, JAK – Janusova kináza, LSM – priemer najmenších štvorcov, MCID – minimálna klinicky významná zmena, MTX – metotrexát, RA – reumatoidná artritída.


Literatúra
1. van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508–519.
2. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum 2013; 65: 559–570.
3. Fleischmann R et al. N Engl J Med 2012; 367: 495–507.
4. Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015; 17: 307–318.
5. Wollenhaupt J. et al. , Arthritis Res Ther. 2019 Apr 5;21 (1 ):89.
6. Aletaha 0., Smolen J. S. J Rheumatol 2002; 29: 1631 - 1638.
7. Maradit-Kremers H et al. J Rheumatol 2006; 33: 248–255.
8. Fleischmann R. et al. Lancet 2017; 390: 457 - 468.
9. van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508–519 (supplementary appendix).
10. Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2020;0:1-15. doi:10.1136/annrheumdis-2019-216655.

Upozornenie
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Pred predpísaním lieku sa prosím zoznámte s úplnou informáciou o lieku.

▼Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Odzdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie.

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku Xeljanz

Dátum prípravy: Apríl 2020; PP-XER-SVK-0013

Pre ďalšie informácie kliknite na Pfizer HCP portal (www.pfizerpro.sk). Hlásenie nežiaducich udalostí: Ak chcete hlásiť
nežiaducu udalosť organizačnej zložke Pfizer Luxembourg SARL, o.z., prosím píšte na emailovú adresu:
SVK.AEReporting@pfizer.com. Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce udalosti
pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. Informácie o produktoch uvedených na
webovej stránke www.pfizer.sk sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky. Produkty môžu mať v rôznych krajinách
rôzne názvy.