Skip directly to content

Xeljanz RA pretrvávajúca účinnosť

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

Ďakujem Vám, že ste si našli čas na naše stretnutie. Ako si spomínate, rozprávali sme sa o pridaní lieku XELJANZ k liečbe pacientov s RA s nedostatočnou odpoveďou na csDMARD, alebo nahradení MTX XELJANZom u pacientov s intoleranciou na MTX.

V klinickej praxi si po jednom roku udrží remisiu < 50 % pacientov s RA.6 Preukázalo sa, že liečba týchto pacientov XELJANZom je spojená s pretrvávajúcou účinnosťou, či už s MTX alebo bez neho, čo sa potvrdilo pri ich sledovaní v priebehu ôsmich rokov v rámci dlhodobého predĺženia klinických štúdií.5

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115
page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

 

 

 

 

 

 

 

V odporúčaniach EULAR 2019 pre manažment RA je XELJANZ® zaradený ako jedna z možností liečby po zlyhaní csDMARD.†7

* Rýchly nástup účinku do 2 týždňov a pretrvávajúca účinnosť až 8 rokov.†, 3, 5
† Všetky analýzy vychádzali zo zaznamenaných hodnôt bez imputácie chýbajúcich údajov.5
‡ Ak sú prítomné faktory nepriaznivej prognózy, sú odporučené bDMARDs alebo inhibítory JAK.7

ACR – Americké kolégium reumatológie, bDMARD – biologický chorobu modifikujúci antireumatický liek, csDMARD – konvenčný syntetický chorobu modifikujúci antireumatický liek, EULAR – Európska liga proti reumatizmu, MTX – metotrexát, RA – reumatoidná artritída.

 

Literatúra
1. van Vollenhoven R. F. et al. N Engl J Med 2012; 367: 508 – 519.
2. van der Heijde D. et al. Arthritis Rheum 2013; 65: 559 – 570.
3. Fleischmann R. et al. N Engl J Med 2012; 367: 495 – 507.
4. Strand V. et al. Arthritis Res Ther 2015 ; 17: 307 – 318.
5. Wollenhaupt J. et al. Poster na Annual European Congress of Rheumatology 13. – 16. júna 2018; Amsterdam, Holandsko. SAT0234.
6. Ajeganova S., Huizinga T. Ther Adv Musculoskelet Dis 2017; 9: 249 – 262.
7. Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2020;0:1–15. doi:10.1136/annrheumdis-2019-216655.


Upozornenie
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Pred predpísaním lieku sa prosím zoznámte s úplnou informáciou o lieku.


▼Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie.

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku Xeljanz

PP-XER-SVK-0012, Dátum schválenia: máj 2020

Pre ďalšie informácie kliknite na Pfizer HCP portal (www.pfizerpro.sk). Hlásenie nežiaducich udalostí: Ak chcete hlásiť
nežiaducu udalosť organizačnej zložke Pfizer Luxembourg SARL, o.z., prosím píšte na emailovú adresu:
SVK.AEReporting@pfizer.com. Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce udalosti
pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. Informácie o produktoch uvedených na
webovej stránke www.pfizer.sk sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky. Produkty môžu mať v rôznych krajinách
rôzne názvy.

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115