Skip directly to content

Xeljanz a kvalita života pacientov s RA

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

Pri našom nedávnom stretnutí sme sa rozprávali o tom, aké dôležité je vyhodnocovať priebežný vplyv liečby na kvalitu života pacientov s RA.

Preto som rád, že Vás môžem informovať o klinických štúdiách, ktoré u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou RA liečených XELJANZom preukázali významné zlepšenie únavy, bolesti a spánku, o ktorých je známe, že významne ovplyvňujú ich život.4,6

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

 

 

 

 

 

 

 

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115
page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

 

 

 

 

 

 

 

* Rýchly nástup účinku do 2 týždňov a pretrvávajúca účinnosť až 9,5 roka.3, 5
† Ak sú prítomné faktory nepriaznivej prognózy.
bDMARDs – biologické chorobu modifikujúce antireumatické lieky, csDMARD – konvenčný syntetický chorobu modifikujúci antireumatický liek, EULAR – Európska liga proti reumatizmu, RA – reumatoidná artritída

Literatúra
1. van Vollenhoven R. F. et al. N Engl J Med 2012; 367: 508 – 519.
2. van der Heijde D. et al. Arthritis Rheum 2013; 65: 559 – 570.
3. Fleischmann R. et al. N Engl J Med 2012; 367: 495 – 507.
4. Strand V. et al. Arthritis Res Ther 2015 ; 17: 307 – 318.
5. Wollenhaupt J. et al. Arthritis Res Ther. 2019 Apr 5;21(1):89.
6. Strand V. et al. Rheumatology (Oxford) 2016; 55: 1031 – 1041.
7. Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2020;0:1–15. doi:10.1136/annrheumdis-2019-216655.

Upozornenie
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Pred predpísaním lieku sa prosím zoznámte s úplnou informáciou o lieku.

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie.

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku Xeljanz

PP-XER-SVK-0016 Schválené: apríl 2020

Pre ďalšie informácie kliknite na Pfizer HCP portal (www.pfizerpro.sk). Hlásenie nežiaducich udalostí: Ak chcete hlásiť
nežiaducu udalosť organizačnej zložke Pfizer Luxembourg SARL, o.z., prosím píšte na emailovú adresu:
SVK.AEReporting@pfizer.com. Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce udalosti
pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. Informácie o produktoch uvedených na
webovej stránke www.pfizer.sk sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky. Produkty môžu mať v rôznych krajinách
rôzne názvy.

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115