Skip directly to content

Skúsenosti s Xeljanzom v liečbe RA v reálnej klinickej praxi

 

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

Pri našom nedávnom stretnutí sme sa rozprávali o údajoch z klinických štúdií a ich dlhodobých predĺžení, ktoré sú už k dispozícii pre liek XELJANZ pri liečbe pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou RA.6,7

Podrobne sme sa tiež venovali skúsenostiam s liekom XELJANZ v reálnej klinickej praxi, o ktoré ste prejavili osobitný záujem. S radosťou Vám preto zasielam odkaz, na ktorom sú k dispozícii ďalšie informácie o rozsiahlom programe klinických skúšaní, na základe ktorého bol stanovený profil účinnosti a bezpečnosti lieku XELJANZ pri RA, vrátane dôkazov z reálnej klinickej praxe.6,7

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115
page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

 

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115
page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

 

* Rýchly nástup účinku do 2 týždňov a pretrvávajúca účinnosť až 8 rokov.3, 5
† Ak sú prítomné faktory nepriaznivej prognózy.
EULAR – Európska liga proti reumatizmu, RA – reumatoidná artritída.

Literatúra
1. van Vollenhoven R. F. et al. N Engl J Med 2012; 367: 508 – 519.
2. van der Heijde D. et al. Arthritis Rheum 2013; 65: 559 – 570.
3. Fleischmann R. et al. N Engl J Med 2012; 367: 495 – 507.
4. Strand V. et al. Arthritis Res Ther 2015 ; 17: 307 – 318.
5. Wollenhaupt J. et al. ArthritisRes Ther 2019, Apr 5;21(1):89 .
6. Súhrn charakteristických vlastností lieku Xeljanz, január 2020
7. Cohen S. et al. Rheumatol Ther 2018; 5: 283 – 291.
8. Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2020;0:1–15. doi:10.1136/annrheumdis-2019-216655.

Upozornenie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Pred predpísaním lieku sa prosím zoznámte s úplnou informáciou o lieku.

▼Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie.

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku Xeljanz

Dátum prípravy: Apríl 2020; PP-XER-SVK-0017

Pre ďalšie informácie kliknite na Pfizer HCP portal (www.pfizerpro.sk). Hlásenie nežiaducich udalostí: Ak chcete hlásiť
nežiaducu udalosť organizačnej zložke Pfizer Luxembourg SARL, o.z., prosím píšte na emailovú adresu:
SVK.AEReporting@pfizer.com. Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce udalosti
pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. Informácie o produktoch uvedených na
webovej stránke www.pfizer.sk sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky. Produkty môžu mať v rôznych krajinách
rôzne názvy.

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115