Skip directly to content

Bezpečnostný profil Xeljanzu pri RA

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

Pri našom nedávnom stretnutí ste spomenuli, že pri rozhodovaní o tom, ktorý liek predpíšete svojim pacientom, je prioritou vždy jeho bezpečnostný profil. Keďže je to mimoriadne dôležité pre Vás aj pre Vašich pacientov, rád by som Vám v tejto súvislosti poskytol údaje o bezpečnostnom profile XELJANZu.
XELJANZ sa môže v krajinách Európy predpisovať pacientom so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou RA už takmer 3 roky a jeho bezpečnostný profil je podložený spoľahlivým programom klinického vývoja, v rámci ktorého boli pacienti v dlhodobých predĺženiach klinických štúdií sledovaní až 9,5 roka.5
XELJANZ má stabilný bezpečnostný profil stanovený na základe klinických skúšaní s 6 194 pacientmi s RA, čo predstavuje 19 406 pacientorokov skúseností počas až 9 rokov.5-7

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

 

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115
page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115

 

Neváhajte sa obrátiť na mňa alebo na medicínske oddelenie spoločnosti Pfizer, pokiaľ by ste potrebovali ďalšie informácie o znášanlivosti a/alebo bezpečnosti XELJANZu alebo ak by ste sa chceli podrobnejšie porozprávať o odporúčaniach pre monitorovanie pri používaní XELJANZu. Verím, že rýchle a pretrvávajúce zmiernenie príznakov, ktoré môže XELJANZ poskytnúť, je pre Vašich pacientov prínosom.1–5

* Rýchla účinnosť do 2 týždňov a pretrvávajúca účinnosť až 8 rokov.3, 5
† Ak sú prítomné faktory nepriaznivej prognózy, sú odporučené bDMARDs alebo inhibítory JAK
NU – nežiaduca udalosť, bDMARDs – biologické chorobu modifikujúce antireumatické lieky, csDMARD – konvenčný syntetický chorobu modifikujúci antireumatický liek, EULAR – Európska liga proti reumatizmu.

Literatúra
1. van Vollenhoven R. F. et al. N Engl J Med 2012; 367: 508 – 519.
2. van der Heijde D. et al. Arthritis Rheum 2013; 65: 559 – 570.
3. Fleischmann R. et al. N Engl J Med 2012; 367: 495 – 507.
4. Strand V. et al. Arthritis Res Ther 2015; 17: 307 – 318.
5. Wollenhaupt J. et al. Arthritis Res Ther. 2019 Apr 5;21(1):89.
6. Súhrn charakteristických vlastností lieku XELJANZ, január 2020.
7. Cohen S. B. et al. Ann Rheum Dis 2017; 76: 1253 – 1262.
8. Smolen J. S. et al. Ann Rheum Dis 2020;0:1–15. doi:10.1136/annrheumdis-2019-216655.

Upozornenie
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Pred predpísaním lieku sa prosím zoznámte s úplnou informáciou o lieku.

▼Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie.

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku Xeljanz

 

PP-XER-SVK-0019 Schválené: apríl 2020

Pre ďalšie informácie kliknite na Pfizer HCP portal (www.pfizerpro.sk). Hlásenie nežiaducich udalostí: Ak chcete hlásiť
nežiaducu udalosť organizačnej zložke Pfizer Luxembourg SARL, o.z., prosím píšte na emailovú adresu:
SVK.AEReporting@pfizer.com. Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce udalosti
pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. Informácie o produktoch uvedených na
webovej stránke www.pfizer.sk sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky. Produkty môžu mať v rôznych krajinách
rôzne názvy.

page/e36a71fa-3283-4047-abff-438f21a49115