Skip directly to content

Dôkazy z reálnej klinickej praxe

Porovnávacia štúdia účinnosti IBRANCE v 1. línii liečby v reálnej klinickej praxi
​​​​​​

Údaje z reálnej klinickej praxe o kombinovanej liečbe IBRANCE s letrozolom môžu dopĺňať údaje z klinickej štúdie PALOMA-2 a napomáhajú pri klinickom rozhodovaní, obzvlášť u pacientok, ktoré sa v klinických štúdiách vyskytovali v menšom zastúpení 2,3,4,5

IBRANCE v kombinácii s letrozolom priniesol > 2 roky mPFS v 1. línii liečby v klinickej štúdii PALOMA-2 2,3 
 

mPFS = medián prežívania bez progresie

1. IBRANCE Súhrn charakteristických vlastností lieku.
2. Finn RS, a kol. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 
3. Rugo H, a kol. Breast Cancer Res Treat. 019;174(3):719-729. 
4. DeMichele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23(1):37. 
5. Beaulieu-Jones BK, a kol. Review Clin Pharmacol Ther. 2020;107(4):843-852. 
​​​​​​​
 

   Databáza FLATIRON   ​​​​​​

FLATIRON je longitudinálna databáza obsahujúca štruktúrované a neštruktúrované elektronické zdravotné záznamy (EHR):*2​​​​​​​

Ibrance SK 2,4 milióna pacientov

​​​​​​​Databáza Flatiron bola použitá ako zdroj pre viac ako 100 recenzovaných publikácií, ktoré poskytli náhľad do reálnej klinickej praxe

*dátum ukončenia zberu údajov v rámci štúdie (31. máj 2019)
EHR = elektronické zdravotné záznamy.

​​​​​​​1. IBRANCE Súhrn charakteristických vlastností lieku. 
2. DeMichele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23(1):37.
3. Flatiron Health. Publications – Manuscripts. https://flatiron.com/publications/category/manuscript/. Accessed March 2021. 

POROVNÁVACIA ŠTÚDIA ÚČINNOSTI IBRANCE V 1. LÍNII LIEČBY V REÁLNEJ KLINICKEJ PRAXI S POUŽITÍM ÚDAJOV PACIENTOK Z DATABÁZY FLATIRON2


Táto observačná retrospektívna analýza zahŕňala 1430 žien s HR+/HER2- mBC s rozličnými parametrami, u ktorých bola zahájená 1. línia liečby kombináciou IBRANCE s letrozolom alebo letrozolom v monoterapii2

Ibrance SK Ženy vo veku
HER+/HER2- = hormonálne receptory (HR)-pozitívny, receptor 2 pre ľudský epidermálny rastový faktor (HER2)-negatívny; LET = letrozol; mBC = metastatický karcinóm prsníka; N/n = počet pacientov


​​​​​​​sIPTW bola použitá na vyváženie vstupných demografických a klinických charakteristík pacientok medzi dvoma kohortami2

Ibrance kontrolné rameno
​​​​​​​
​​​​​​​
Ibrance SK korekcia celkovo
sIPTW = stabilised inverse probability treatment weighting, N/n = počet pacientov

Štúdia zahŕňala heterogénnu populáciu žien žijúcich v USA z hľadiska veku, rasy, čas do diagnózy metastatického ochorenia, výkonnostného stavu, prítomnosť kostných a viscerálnych metastáz2

Vybrané vstupné charakteristiky pacientov (po sIPTW korekcii)*2


Ibrance SK Veková skupina
  • 40,4% pacientok malo novodiagnostikované metastatické ochorenie2
  • 32,4% pacientok malo ECOG výkonnostný stav skóre 0; 20,8% skóre 1 a 9,6% skóre 2,3 alebo 4 §6

Upravené podľa DeMichele a kol. 20212

*U pacientok bola na vyváženie vstupných demografických a klinických charakteristík a na korekciu rozdielov v pozorovaných potenciálnych ovplyvňujúcich faktoroch medzi dvoma kohortami aplikovaná tzv. korekcia sIPTW (Stabilised inverse probability treatment weighting). Tento prístup bol použitý ako primárna metóda analýzy. Celková veľkosť populácie pacientok sa kvôli aplikovaniu sIPTW v rozličných podskupinách líšila. Preto sa celkový počet pre každú podskupinu vždy nemusel rovnať počtu N v liečebnom ramene (kvôli chybe zaokrúhlenia a rozdielom v kategorizácii). Vypočítané percentuálne podiely vychádzali z počtu pacientok hlásených v rámci každej podskupiny. Súčet percent nemusel dosiahnuť 100% kvôli zaokrúhľovaniu čísel.
†Viscerálne postihnutie bolo definované ako metastatické ochorenie v pľúcach a/alebo pečeni; pacientky mohli mať metastázami postihnuté aj iné miesta. Žiadne viscerálne postihnutie nebolo definované ako neprítomnosť pľúcnych alebo pečeňových metastáz.
‡Postihnutie len kostí bolo definované ako metastatické ochorenie prítomné len v kostiach.
​​​​​​​§ Skóre výkonnostného stavu ECOG nebolo zdokumentované pre zvyšnú časť pacientok.

ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; N/n = počet pacientov, sIPTW = stabilised inverse probability treatment weighting, 

1. IBRANCE Súhrn charakteristických vlastností lieku. 
2. DeMichele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23(1):37. 
3. Austin PC, Stuart EA. Stat Med. 015;34(28):3661-3679. 


​​​​​​​

   Dizajn štúdie   

Medián rwPFS (primárny cieľový ukazovateľ) bol signifikantne dlhší pre IBRANCE v kombinácii s  letrozolom v porovnaní s letrozolom samotným (po korekcii sIPTW)*2

Ibrance SK Redukcia rizika
Upravené podľa DeMichele a kol. 20212

Po korekcii sIPTW bol medián sledovania 24,2 mesiaca pre IBRANCE v kombinácii s letrozolom a 23,3 mesiaca pre letrozole samotný2

*rwPFS bolo definované ako počet mesiacov od zahájenia liečby IBRANCE + letrozol alebo letrozol samotný po úmrtie alebo progresiu ochorenia. Progresia ochorenia bola stanovená na základe hodnotiaceho záznamu ošetrujúceho lekára na základe rádiologických, patologických nálezov, klinického zhodnotenia alebo laboratórnych výsledkov. Pacienti, ktorí nezomreli alebo nemali progresiu ochorenia boli cenzurovaní k dátumu zahájenia ďalšej línie liečby u tých s ≥2 líniami liečby alebo k dátumu ich poslednej návštevy lekára počas trvania štúdie (február 2015 – máj 2019) u pacientok s len jednou líniou liečby.


Observačné retrospektívne analýzy sú dizajnované na hodnotenie vzťahov medzi premennými a nemôžu stanoviť kauzalitu.
Observačné retrospektívne analýzy nie sú určené na priame porovnávanie s klinickými štúdiami.3,4

​​​​​​​
CI = interval spoľahlivosti; HR = miera rizika; LET = letrozol; PFS = prežívanie bez progresie; rwPFS = prežívanie bez progresie v reálnej praxi; sIPTW = stabilised inverse probability treatment weighting


1. IBRANCE Súhrn charakteristických vlastností lieku. 
2. DeMichele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23(1):37. 
3. Gerstein HC, a kol. Lancet. 2019;393(10168):210-211. 
4. Corrigan-Curay J, a kol. JAMA. 2018;320(9):867-868.    rwPFS   

   OS   

Medián OS (sekundárny cieľový ukazovateľ) nebol dosiahnutý pre IBRANCE v kombinácii s  letrozolom v porovnaní s trvaním 43,1 mesiaca pre letrozol samotný (po korekcii sIPTW)2

Ibrance Redukcia rizika úmrtia

Upravené podľa DeMichele a kol. 20212


Po korekcii sIPTW bol medián sledovania 24,2 mesiaca pre IBRANCE v kombinácii s letrozolom a 23,3 mesiaca pre letrozole samotný2


  • Hoci v ramene s liečbou letrozolom samotným bol dosiahnutý medián OS, signifikantné cenzurovanie v OS analýze zdôrazňuje potrebu ďalšieho hodnotenia po dlhšom sledovaní2
  • Po 2-ročnom sledovaní bola miera OS 78,3% pre IBRANCE v kombinácii s letrozolom vs 68,0% pre letrozol samotný2

*OS bolo definované ako počet mesiacov od zahájenia liečby IBRANCE + letrozol alebo letrozol samotný po úmrtie z akéhokoľvek dôvodu zaznamenané v databáze Flatiron pri extrakcii údajov. Dátum úmrtia bol získaný z aktualizovanej databázy úmrtí vytvorenej kombinovaním údajov ziskaných z viacerých zdrojov a kontrolovaných s Národným registrom úmrtí. Pacienti, ktorí nezomreli boli cenzurovaní k dátumu zberu údajov (31. máj 2019).2
CI = interval spoľahlivosti; HR = miera rizika; LET = letrozol; NE = nestanoviteľné; NR = nedosiahnuté; OS = celkové prežívanie; sIPTW = stabilised inverse probability treatment weighting.

​​​​​​​V exploračnej analýze bol pozorovaný konzistentný benefit OS pre IBRANCE v kombinácii s  letrozolom oproti letrozolu samotnému v rámci skúmaných podskupín s výnimkou rasy (po korekcii sIPTW)*2​​​​​​​

Ibrance SK Tab
Upravené podľa DeMichele a kol. 20212


Malé počty pacientok môžu limitovať analýzy podskupín. Tieto analýzy sú považované za exploračné. Pre viacnásobné porovnávania v analýzach podskupín neboli robené žiadne korekcie.


*Interakcie rasa podľa kohorty a počet metastaticky postihnutých orgánov podľa kohorty boli jediné interakcie v rámci podskupín podľa liečebných kohort, ktoré boli signifikantné (p<0,0001 a p=0,0050). Údaje o rase neboli známe v podskupine „rasa neuvedená“. Podobné výsledky podskupín boli pozorované aj v analýze podľa propensity skóre, len interakcia rasa podľa kohorty mala signifikantnú interakciu v rámci podskupín podľa liečebných kohort.
†Len kostné postihnutie bolo definované ako metastatické postihnutie prítomné len v kostiach.
‡Viscerálne postihnutie bolo definované ako metastatické postihnutie pľúc a/alebo pečene; pacientky mohli mať metastázy aj v ďalších lokalizáciách. Žiadne viscerálne postihnutie nebolo definované ako neprítomnosť metastáz v pľúcach alebo v pečeni.

Observačné retrospektívne analýzy sú dizajnované na hodnotenie vzťahov medzi premennými a nemôžu stanoviť kauzalitu. Observačné retrospektívne analýzy nie sú určené na priame porovnávanie s klinickými štúdiami.3,4


CI = interval spoľahlivosti; HR = miera rizika; LET = letrozol; N/n = počet pacientov, OS = celkové prežívanie; sIPTW = stabilised inverse probability treatment weighting.

1. IBRANCE Súhrn charakteristických vlastností lieku. 
2. DeMichele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23(1):37. 
3. Gerstein HC, a kol. Lancet. 2019;393(10168):210-211. 
4. Corrigan-Curay J, a kol. JAMA. 2018;320(9):867-868. ​​​​​​​
​​​​​​​

   SILNÉ STRÁNKY A OBMEDZENIA ŠTÚDIE   

Silné stránky:
• Veľká vzorka súboru získaná z rozsiahlej databázy reprezentujúcej >2,4 milióna aktívne liečených pacientok s nádorom a terapeutické zvyklosti v bežnej populácii naprieč Spojenými štátmi americkými
• Dostupnosť komparatívneho kontrolného ramena, čo umožňuje porovnanie rôznych terapií podobné RCT štúdiám
• Použitie štatistických techník ako sIPTW na vyváženie charakteristík pacientov a minimalizovanie skreslenia v dôsledku chýbajúcej randomizácie

Obmedzenia:
• Retrospektívne analýzy databáz nemôžu potvrdiť kauzalitu, nie sú určené pre priame porovnávania, môžu sa vyskytovať chýbajúce údaje, alebo chybné vstupy a neúplné záznamy o komorbiditách a výkonnostnom stave
• Skreslenie súvisiace s výberom liečby a nesledované premenné môžu ovplyvniť výsledky
• Analýzy podskupín sú exploračné a nie sú dostatočne dimenzované na detekciu signifikantných rozdielov
• Progresia ochorenia vychádzala zo subjektívneho klinického hodnotenia ošetrujúceho lekára, alebo interpretácie rádiologických, alebo patologických výsledkov a nie na základe štandardných kritérií ako sú napr. RECIST kritériá
• Závery z databázy Flatiron nemožno zovšeobecniť na iné populácie pacientok
• Signifikantný výskyt cenzurovania v OS analýze poukazuje na potrebu ďalšieho vyhodnotenia po dlhšom sledovaní
• Zber údajov o bezpečnosti nebolo súčasťou štúdie

​​​​​​​​​​​​​​Tieto výsledky rozširujú naše chápanie výsledkov z klinických štúdií v reálnej klinickej praxi a poskytujú ďalšie dôkazy týkajúce sa použitia IBRANCE v kombinácii s AI v 1. línii liečby u pacientok s HR+/HER2- mBC2

AI = inhibítor aromatázy; HER+/HER2- = hormonálne receptory (HR)-pozitívny, receptor 2 pre ľudský epidermálny rastový faktor (HER2)-negatívny; mBC = metastatický karcinóm prsníka; OS = celkové prežívanie; RCT = randomizovaná kontrolovaná klinická štúdia; RECIST = Kritériá pre hodnotenie liečebnej odpovede u solídnych nádorov; sIPTW = stabilised inverse probability treatment weighting.

1. IBRANCE Súhrn charakteristických vlastností lieku.  
2. DeMichele A, ​​​​​​​et al. Breast Cancer Res. 2021;23(1):37

   ZHRNUTIE   

  • Účinnosť v 1. línii v reálnej klinickej praxi
V štúdii s IBRANCE v 1. línii liečby v reálnej klinickej praxi, v ktorej bola sledovaná účinnosť redukovala kombinovaná liečba IBRANCE + letrozol riziko progresie ochorenia o 42% a riziko úmrtia o 34% oproti letrozolu samotnému2

  • Súbor dôkazov z reálnej klinickej praxe
Tieto výsledky rozširujú naše chápanie výsledkov z klinických štúdií v reálnej klinickej praxi a poskytujú ďalšie dôkazy týkajúce sa použitia IBRANCE v kombinácii s  AI v 1. línii liečby u pacientok s HR+/HER2- mBC2

  • RWE dopĺňajú RCT
Údaje z reálnej klinickej praxe o kombinovanej liečbe IBRANCE s letrozolom môžu dopĺňať údaje z klinickej štúdie PALOMA-2 a napomáhajú pri klinickom rozhodovaní, obzvlášť u pacientok, ktoré sa v klinických štúdiách vyskytovali v menšom zastúpení 2,3,4,5
​​​​​​​
AI = inhibítor aromatázy; HER+/HER2- = hormonálne receptory (HR)-pozitívny, receptor 2 pre ľudský epidermálny rastový faktor (HER2)-negatívny; mBC = metastatický karcinóm prsníka, RCT = randomizovaná kontrolovaná klinická štúdia, RWE = dôkazy z reálnej klinickej praxe (Real World Evidence)


1. Súhrn charakteristických vlastností lieku IBRANCE.
2. DeMichele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23(1):37. 
3. Finn RS, a kol. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 
4. Rugo H, a kol. Breast Cancer Res Treat. 019;174(3):719-729.
5. Beaulieu-Jones BK, a kol. Review Clin Pharmacol Ther. 2020;107(4):843-852. 
​​​​​​​


​​​​​​​

 

Dátum prípravy: november 2021
​​​​​​​PP-IBR-SVK-0081

 

Header